Print this chapterPrint this chapter

Qur'aan Resources

1 Qur'aan Recitation by Shaykh Al-Husary

1.2 Teaching Recitation (المعلم)

 You may click on the soorah name to play the audio or you may download the file by right-clicking and selecting "Save as".

    

1 - Al-Faatihah

24 - An-Noor

47 - Muhammad

70 - Al-Ma`aarij

93 - Ad-Duhaa

2 - Al-Baqarah

25 - Al-Furqaan

48 - Al-Fath

71 - Nooh

94 - Ash-Sharh

3 - Aal-`Imraan

26 - Ash-Shu`araa'

49 - Al-Hujuraat

72 - Al-Jinn

95 - At-Teen

4 - An-Nisaa'

27 - An-Naml

50 - Qaaf

73 - Al-Muzammil

96 - Al-`Alaq

5 - Al-Maa'idah

28 - Al-Qasas

51 - Adh-Dhaariyaat

74 - Al-Muddaththir

97 - Al-Qadr

6 - Al-An`aam

29 - Al-`Ankaboot

52 - At-Toor

75 - al-Qiyaamah

98 - Al-Bayyinah

7 - Al-A`raaf

30 - Ar-Room

53 - An-Najm

76 - Al-Insaan

99 - Al-Zalzalah

8 - Al-Anfaal

31 - Luqmaan

54 - Al-Qamar

77 - Al-Mursalaat

100 - Al-`Aadiyaat

9 - At-Tawbah

32 - As-Sajdah

55 - Ar-Rahmaan

78 - An-Naba'

101 - Al-Qaari`ah

10 - Yoonus

33 - Al-Ahzaab

56 - Al-Waaqi`ah

79 - An-Naazi`aat

102 - At-Takaathur

11 - Hood

34 - As-Saba'

57 - Al-Hadeed

80 - Abasa

103 - Al-`Asr

12 - Yoosuf

35 - Faatir

58 - Al-Mujaadilah

81 - At-Takweer

104 - Al-Humazah

13 - Ar-Ra`d

36 - Yaa-Seen

59 - Al-Hashr

82 - Al-Infitaar

105 - Al-Feel

14 - Ibraaheem

37 - As-Saaffaat

60 - Al-Mumtahanah

83 - Al-Mutaffifeen

106 - Quraysh

15 - Al-Hijr

38 - Saad

61 - As-Saff

84 - Al-Inshiqaaq

107 - Al-Ma`oon

16 - An-Nahl

39 - Az-Zumar

62 - Al-Jumu`ah

85 - Al-Burooj

108 - Al-Kawthar

17 - Al-Israa'

40 - Ghaafir

63 - Al-Munaafiqoon

86 - At-Taariq

109 - Al-Kaafiroon

18 - Al-Kahf

41 - Fussilat

64 - At-Taghaabun

87 - Al-A`laa

110 - An-Nasr

19 - Maryam

42 - Ash-Shooraa

65 - At-Talaaq

88 - Al-Ghaashiyah

111 - Al-Masad

20 - Taa-Haa

43 - Az-Zukhruf

66 - At-Tahreem

89 - Al-Fajr

112 - Al-Ikhlaas

21 - Al-Anbiyaa'

44 - Ad-Dukhaan

67 - Al-Mulk

90 - Al-Balad

113 - Al-Falaq

22 - Al-Hajj

45 - Al-Jaathiyah

68 - Al-Qalam

91 - Ash-Shams

114 - An-Naas

23 - Al-Mu'minoon

46 - Al-Ahqaaf

69 - Al-Haaqqah

92 - Al-Layl